Mae gan bob plentyn yn y gymuned hon rywbeth gwych i’w gynnig. Efallai nad ydynt wedi darganfod hynny eto ond, wrth iddynt ddechrau ar eu bywydau a dysgu am y  byd o’u cwmpas, byddant yn meithrin sgiliau o ddydd i ddydd a fydd nid yn unig yn eu helpu i ddysgu yn yr ysgol ond hefyd yn eu helpu i ddatblygu fel unigolion ac i ddeall eu gwerth i’w teulu, eu dosbarth a’u cymuned.

Mae chwarae yn rhan hanfodol o’r broses honno. Dyma sy’n gwneud plant yn greadigol, yn hapus ac yn obeithiol, yn gryf ac yn ddiogel. Dyma sut y maent yn meithrin perthynas ag eraill ac yn magu hyder ac yn cymryd rhan mewn modd cadarnhaol a chynhyrchiol. Dyma sy’n eu cadw’n iach - yn gorfforol, yn emosiynol ac yn feddyliol - gan ddatrys problemau fel gordewdra a straen, pryder a thangyflawni.

Rydym wedi ymrwymo i droi Pen-y-bont ar Ogwr yn sir gyfeillgar a gwyddom fod llawer o bethau gwych i’w gwneud a lleoedd gwych ar gael i’n helpu ni i gyflawni hyn. Caiff y wefan hon ei chynnal a’i datblygu gan Grŵp Partneriaeth Chwarae Pen-y-bont ar Ogwr ac mae’n cydnabod bod amrywiaeth eang o bobl a sefydliadau’n gwneud pethau gwych i wella bywydau plant a phobl ifanc. Cymru yw’r genedl gyntaf yn y byd i gydnabod bod gan blant hawl i chwarae a bod chwarae’n rhan bwysig o’u datblygiad, eu hiechyd, eu lles a’u gallu i wrthsefyll anawsterau.

Yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru, mae’n rhaid i Ben-y-bont ar Ogwr baratoi cynllun gweithredu sy’n cydnabod ac yn dileu’r rhwystrau sy’n wynebu plant, pobl ifanc a theuluoedd i ganiatáu iddynt fanteisio ar gyfleoedd i chwarae. Ar ein safle, mae amrywiaeth o syniadau a gweithgareddau ar gyfer diwrnodau allan a diwrnod gartref, gan gynnwys nifer o weithgareddau i deuluoedd sy’n rhad neu’n ddi-dâl. Mae’r pwyslais ar roi cyfle i blant a phobl ifanc fwynhau bywyd wrth iddynt ddysgu a datblygu gyda’u ffrindiau, a chael hwyl gyda’u teuluoedd. Drwy weithio gyda rhieni a grwpiau cymunedol, rydym yn gobeithio ychwanegu at y safle yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf, ac y gallwn roi gwybod i chi am y pethau cyffrous sy’n digwydd drwy’r ardal.