Wrth i blant dyfu’n fwy annibynnol – gan adael yr awenau ar eu hôl a defnyddio eu dwy droed eu hunain – mae angen eich cyfarwyddyd arnyn nhw’n fwy nag erioed os ydynt yn mynd i deimlo’n dda amdanynt eu hunain ac yn hapus yng nghwmni eraill. 

* Peidiwch â’u cymharu nhw â phlant eraill neu â’u brodyr a’u chwiorydd. Mae pob plentyn yn datblygu (yn cerdded, yn siarad, yn sgipio, yn darllen) ar wahanol adegau a byddant yn synhwyro eich siom os byddwch yn eu gwthio’n barhaus i wneud yr hyn y mae pawb arall yn ei wneud yn y feithrinfa neu pan fyddwch chi allan gyda’ch ffrindiau. Cofiwch hefyd y gallai rhai plant bach sy’n dysgu cerdded benderfynu mynd yn ôl i gropian am ychydig wythnosau, dim ond am eu bod yn teimlo’n gyfforddus yn gwneud hynny. A gallai rhai plant sy’n teimlo’n hapus i chwarae ar eu pen eu hunain gyda ffrindiau un diwrnod lynu atoch chi y diwrnod wedyn. Bydd eich cerydd yn arafu pethau, nid eu cyflymu.

* Dangoswch iddyn nhw faint rydych chi’n mwynhau bod gyda nhw. Gall deng munud o amser un i un olygu popeth a helpu i wneud eich bywyd yn haws hefyd. Y tro nesaf y byddwch yn mynd â nhw i gaffi, er enghraifft, dangoswch luniau ar y wal iddynt neu darllenwch stori fer. Bydd hyn yn eu helpu i setlo lawr i chwarae gêm neu i dynnu llun tra’ch bod chi’n mwynhau coffi gyda ffrindiau, dim ond oherwydd y byddant yn teimlo’n hyderus ac yn fodlon yn eich cwmni.

* Pan fydd plant ifanc yn rhoi cynnig ar bethau newydd (pa un a yw’n flasu bwyd newydd neu glymu careiau eu hesgidiau) canmolwch eu hymdrech yn ogystal â’r llwyddiant terfynol. Er enghraifft, os byddant yn blasu dim ond ychydig iawn o fwyd newydd, dangoswch iddyn nhw eich bod yn falch. Peidiwch â sôn am y pethau na wnaethant eu bwyta.

* Peidiwch â gadael plant ifanc yn chwarae gyda’i gilydd heb oruchwyliaeth ac yna rhuthro i mewn pan fydd y dagrau’n dod. Byddwch yno yn y cefndir i ddyfarnu yn ystod chwarae a chanmol ymddygiad da yn ogystal â nodi’r hyn sy’n annerbyniol.

* Helpwch nhw i ddod i arfer â chwarae neu fod allan gyda ffrind neu aelod o’r teulu am ychydig cyn i chi gynllunio i’w gadael gyda gwarchodwr. Ewch allan gyda’r gwarchodwr i’r parc, neu gwahoddwch yr un ffrind draw am swper tra byddwch chi yno fel eu bod yn dod i adnabod y person arall, a bod y person arall yn dod i’w hadnabod nhw. A pheidiwch â gadael iddynt sylwi ar eich pryder os ydych chi’n eu gadael am y tro cyntaf (gyda mam-gu neu gyda ffrind). Yn hytrach, byddwch yn frwdfrydig ac yn llawn cyffro, a cheisiwch beidio â rhuthro i ffwrdd nes eu bod wedi setlo.

* Blaenoriaethwch amser un i un, hyd yn oed pan fyddant yn dechrau’r ysgol. Mae’r teimlad hwnnw eich bod wrth eich bodd yn eu cwmni - ar gyfer y ffilm wythnosol ddydd Gwener, neu’r trip i’r parc ar ôl yr ysgol ar ddydd Mawrth – a’u body n gallu’ch cael chi i’w hunain yn rheolaidd, yn arwain at gariad a hyder.